ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 3 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้ใช้บริการ - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน 
อายุสลาก 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 20 บาท
วงเงินในการรับฝาก
 
1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
ค่าส่วนลดถอนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาท/หน่วย 
สลากครบอายุ โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน
การออกรางวัล - ทุกวันที่ 16 ของเดือน
- ถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (Facebook : Live  NBT2HD)
*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*
การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 3,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 1,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 500 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 50 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2


 
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ไม่ถึง 2 แสนบาท 0.10
2 แสนบาท 0.70
2 ล้านบาท 0.70
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท / หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 6 เดือน 0 0 % 20.00
ฝากครบ 6 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0.01 0.10 % 20.01
ฝากครบ 1 ปี 0.02 0.10 % 20.02
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัล 1 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) Facebook : Live NBT2HD ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.