ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

Digital Salak On MyMo

  • สลากดิจิทัล หรือ Digital Salak On MyMo คืออะไร

สลากดิจิทัล คือ สลากออมสินพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝาก–ถอน-ตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนสลากดิจิทัล และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

สลากดิจิทัล อายุ 3 ปี
งวดที่ 118 หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 51.00 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี

ปมผลการออกรางวลสลากดจทล.png

  • ลูกค้าสามารถทำรายการ ฝาก ถอน ตรวจสอบข้อมูล และสอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการผ่านบริการ MyMo โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา
  • สามารถตั้งชื่อนามแฝงกับสลากดิจิทัลได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • แจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลากผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ 
  • สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียว
ลูกค้าสามารถติดต่อสมัครใช้บริการสลากดิจิทัล ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สามารถทำรายการฝากสลากได้สูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับวงเงินการโอนเงินระหว่างบัญชี ในธนาคารบัญชีตนเอง)
  • สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้ 1,000 / 5,000 /10,000 / 50,000 / 100,000 / 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000/ 5,000,000 และ 10,000,000 บาท
การหมุนรางวัลสลากดิจิทัลจะหมุนรวมกับสลากออมสินพิเศษ ประกาศรางวัลทุกวันที่ 16 และประกาศ เลขที่ถูกรางวัลเป็นเลขชุดเดียวกัน
รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 3 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 2 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 10 5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวดและหมวดอักษร)
  10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 150 บาท


 
ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน ถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 HD1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 837 KHz. เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย 50.00
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.25 50.25
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.50 50.50
ฝากครบ 3 ปี 1.00 51.00
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
ต่ำกว่า 5 แสนบาท 0.667
5 แสนบาท 1.387

หลักเกณฑ์  

รายละเอียด

ระยะเวลารับฝาก

8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

อายุสลาก

3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)

ราคาต่อหน่วย

50 บาท

ค่าส่วนลดการถอนก่อนครบกำหนด

ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 1 บาท/หน่วย

การออกรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*

การจ่ายคืนเงินต้นและการจ่ายเงินรางวัลถูกเลขสลากจ่ายคืน
 

1. เมื่อสลากดิจิทัลครบกำหนดอายุ ธนาคารจะทำการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน หรือเมื่อผู้ใช้บริการขอถอนเงินคืนก่อนครบกำหนดธนาคารจะทำการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)เข้าบัญชีตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

2. กรณีผู้ใช้บริการถูกเลขสลากจ่ายคืน ธนาคารจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลากจ่ายคืนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการทำการถอนสลากดิจิทัลฉบับที่ถูกรางวัลก่อนที่ธนาคารทำการโอนเงินรางวัลซึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับจากการออกเลขสลากจ่ายคืนในครั้งใดจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลในครั้งนั้น