ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่าน ออมสิน Internet Banking

ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่าน ออมสิน Internet Banking

 • ทำรายการซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านหน้าจอบริการ ออมสิน Internet Banking โดยเลือกเมนู บริการเงินฝากออนไลน์
 • หากลูกค้ามีทะเบียนสลากออมสิน ในบริการออมสิน Internet Banking มากกว่า 1 ทะเบียน สามารถเลือกแต่ละทะเบียนได้
 • สมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้ทุกสาขา
 • สามารถแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มทะเบียนสลากสำหรับการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ได้ทุกสาขา
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก และทะเบียนสลาก
 • มี E-mail address
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อสลาก
 • ตั้งแต่ เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน งดให้บริการในวันที่ออกรางวัลสลาก
 • ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
 • ค่าสมัครใช้บริการ (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • ค่าบริการโอนเงินเพื่อซื้อสลากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าจัดส่งสลาก คิดค่าบริการครั้งละ 40 บาท ต่อรายการ (คิดอัตราเท่ากันทั่วประเทศ)