หน้าหลัก > สำหรับนักเรียน Digital School Bank เปิดบัญชีใหม่ 100 บาท (ลงทะเบียนจองสิทธิ์บน GSB Metaverse) รับกระปุกออมสินลาย “ออมสุขออมสิน” ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art ชื่อดัง PUCK หรือคุณไตรภัค สุภวัฒน

สำหรับนักเรียน Digital School Bank เปิดบัญชีใหม่ 100 บาท (ลงทะเบียนจองสิทธิ์บน GSB Metaverse) รับกระปุกออมสินลาย “ออมสุขออมสิน” ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art ชื่อดัง PUCK หรือคุณไตรภัค สุภวัฒน

 

Gsb Saving Festival 3

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

  • ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565   

ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน

  • ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน)
  • ระยะเวลาการรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม

  1. ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขต่อการจอง 1 สิทธิ
  2. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น
  3. ผู้ลงทะเบียนสำเร็จ ต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนกับครูที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
  4. ผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสินผ่านออมสินเมตาเวิร์ส (GSB METAVERSE) และเปิดบัญชีเงินฝาก100 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 ธนาคารจะจัดส่งกระปุกออมสินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันปิดรับฝากเงินของกิจกรรม
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากและรับกระปุกออมสิน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse) สำหรับนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565

ระยะเวลาจองสิทธิ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

 

1. จองสิทธิรับกระปุกที่ GSB Metaverse เว็บไซต์ https://metaverse.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

1.1 ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น

1.2 ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน

1.3 ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน

1.4 ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น

1.5 ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียนโดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ

1.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ผ่านออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse) ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

2. นักเรียน/นักศึกษา ผู้ลงทะเบียนจองสิทธิที่ GSB Metaverse สำเร็จแล้ว ต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนกับครูที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

3. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565

3.1 บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น

3.2 เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกใหม่ และฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับ ชื่อ-สกุล ที่ลงทะเบียนไว้ใน GSB Metaverse จำนวน 1 สิทธิ

3.3 ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดบัญชีเงินฝากตามรายชื่อผู้ฝากที่ปรากฏในการจองสิทธินี้เท่านั้น ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือบัญชีร่วม หรือ บัญชีคณะบุคคล หรือ บัญชีนิติบุคคล

3.4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

3.5 ผู้ฝากจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคาร เท่านั้น

3.6 ธนาคารสงวนสิทธิ์จัดส่งกระปุกให้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและเปิดบัญชี ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และจะจัดส่งกระปุกทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดการรับเปิดบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไข

3.7 ธนาคารสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน

3.8 สงวนสิทธิ์จัดส่งกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น

3.9 กระปุกออมสินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

3.10 กรณีพัสดุถูกตีกลับ ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดส่งกระปุกซ้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

3.11 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของกระปุก ความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระปุก รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ

3.12 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่า และคุณภาพที่เท่าเทียมกันกรณีมีข้อพิพาท เกี่ยวกับกระปุกออมสิน และ/หรือสิทธิ์ในการได้รับกระปุกออมสิน คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด