หน้าหลัก > สำหรับบุคคลทั่วไป ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ลงทะเบียนจองสิทธิ์บน GSB Metaverse) รับกระปุกออมสินลาย “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art ชื่อดัง คุณป๊อด (ธนชัย อุชชิน)

สำหรับบุคคลทั่วไป ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (ลงทะเบียนจองสิทธิ์บน GSB Metaverse) รับกระปุกออมสินลาย “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art ชื่อดัง คุณป๊อด (ธนชัย อุชชิน)

 

Gsb Saving Festival Copy 2 (1)

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน

 • ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน)
 • ระยะเวลาการรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ต่อการจอง 1 สิทธิ
 2. ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ผ่านออมสินเมตาเวิร์ส (GSB METAVERSE) และฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียก 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2565
 3. ช่องทางการฝากเงิน มี 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา เครื่องรับฝากเงิน (ADM) และ Application MyMo
 4. ธนาคารจะจัดส่งกระปุกออมสินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนและฝากเงินตามเงื่อนไข ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันปิดรับฝากเงินของกิจกรรม
 5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse) สำหรับบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาจองสิทธิ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565

 

 1. ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse) (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ ทางเว็บไซต์ https://metaverse.gsb.or.th
 2. ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน หากมีการลงทะเบียนครบจำนวนสิทธิแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน
 3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน
 4. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
 5. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ
 6. ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียนโดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสิน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ผ่านออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse) ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการฝากเงินฝากและรับกระปุกออมสิน

 1. ผู้ฝากจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคาร เท่านั้น
 2. บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 3. การจองสิทธิ 1 ครั้ง ฝากเงินเข้าบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น
 4. ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อ-สกุลที่ลงทะเบียนไว้
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะรับฝากเงินตามรายชื่อผู้ฝากที่ปรากฏในการจองสิทธินี้เท่านั้น ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือบัญชีร่วม หรือ บัญชีคณะบุคคล หรือ บัญชีนิติบุคคล
 6. สามารถฝากเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา เครื่องรับฝากเงิน (ADM) และ Application MyMo ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2565 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
 7. ธนาคารสงวนสิทธิ์จัดส่งกระปุกให้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและฝากเงินตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และจะจัดส่งกระปุกทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดการรับฝากเงินตามเงื่อนไข
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน
 9. สงวนสิทธิ์จัดส่งกระปุกออมสินจำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิเท่านั้น
 10. กระปุกออมสินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 11. กรณีพัสดุถูกตีกลับ ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดส่งกระปุกซ้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของกระปุก ความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระปุก รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ
 13. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่า และคุณภาพที่เท่าเทียมกันกรณีมีข้อพิพาท เกี่ยวกับกระปุกออมสิน และ/หรือสิทธิ์ในการได้รับกระปุกออมสิน คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด