1658818114479

 

6546

 

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อน 31 ธันวาคม 2563
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ
 •       เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้นยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)
 • วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท
 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยลละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR-1.00 ต่อปี MLR-0.5 ต่อปี MLR ต่อปี
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ
 • หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
  • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
  • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
 • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี กรณีมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 •   ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด