จุดเด่น

สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน

รายละเอียดสินเชื่อ

ลูกค้าเดิม

 • ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
 • ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ได้รับสินเชื่อตาม พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อยู่ก่อนแล้ว เมื่อรวมสินเชื่อฟื้นฟูนี้ต้องไม่เกิน ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยวงเงินสินเชื่อข้างต้นไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

ลูกค้าใหม่

ไม่เกิน  50  ล้านบาท  รวมทุกสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1-2 ร้อยละ  2.00 ต่อปี  โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่องวดแรกของการยื่นขอกู้ยืมเงิน จาก ธปท. แต่ละครั้ง ยกเว้นให้
3 ร้อยละ  6.50  ต่อปี
4 ร้อยละ  7.00  ต่อปี
5 ร้อยละ  7.50  ต่อปี
6-10 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน  (P/N) เท่ากับ MOR + ร้อยละ 2 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + ร้อยละ 3 ต่อปี
เงินกู้ระยะยาว  (L/T) เท่ากับ MLR + ร้อยละ 2 ต่อปี
ทั้งนี้  ในช่วง 5 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดซึ่งไม่เกินอัตราร้อยละ   5  ต่อปี

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน  10  ปี  ให้ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10  ปี  โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 24 เดือน

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)

ประเภทสินเชื่อ

ลูกค้าเดิม

 • บุคคลธรรมดาอายุ  20  ปีขึ้นไป  สัญชาติไทย  หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีวงเงินรวมสินเชื่อธุรกิจเดิมไม่เกิน  500  ล้านบาท  กับธนาคารออมสิน  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564  และมีสถานะผ่อนชำระปกติ  หรือค้างชำระไม่เกิน  90  วัน (ยังไม่เป็น NPLs)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้  วงเงินรวมของสินเชื่อธุรกิจ รวมสินเชื่อเช่าซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ  สินเชื่อธุรกิจห้องแถว  และสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  แต่ไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  ซึ่งได้แก่  วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ  วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต  วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อที่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้นำไปใช้สำหรับธุรกิจ
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19) ทางตรง  เช่น  โรงแรม  บริษัททัวร์  ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว  ร้านขายของฝาก  ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจค้าส่ง  ฯลฯ  และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม  เช่น  ธุรกิจรถเช่า  ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง  ธุรกิจขนส่งสินค้า  ฯลฯ
 • ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้  (Refinance)

ลูกค้าใหม่

 • บุคคลธรรมดาอายุ  20  ปีขึ้นไป  สัญชาติไทย  หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารออมสิน  และสถาบันการเงินอื่น  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19) ทางตรง  เช่น  โรงแรม  บริษัททัวร์  ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว  ร้านขายของฝาก  ธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจค้าส่ง  ฯลฯ  และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม  เช่น  ธุรกิจรถเช่า  ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง  ธุรกิจขนส่งสินค้า  ฯลฯ
 • ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้  (Refinance)
 •  

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโครงการ

ลูกค้าต้องยื่นขอกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้ (10 เม.ย. 2564) หรือเป็นไปตามธนาคารแห่งประเทศไทยมีประกาศเปลี่ยนแปลง หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน