จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกินรายละ  10 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ดอกเบี้ย

  • MRR + 1 ตลอดอายุสัญญา

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

  • เงินกู้ระยะสั้น  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  • เงินกู้ระยะยาว  ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือ  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร  เช่น  ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช  ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด  ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer