จุดเด่น

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 – 2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
ปีที่ 3-10 ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีกระบวนการใหม่

หลักประกัน

 • สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน
 • ที่ดินและอาคาร
 • โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด
 • บสย. ค้ำประกัน(ตามที่ธนาคารกำหนด) ในกรณีที่ผู้กู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หากหลักประกันไม่เพียงพอสามารถจำนำหุ้นในกิจการเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

เอกสาร

เกี่ยวกับกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ
 • ข้อมูลโครงการและแผนธุรกิจ

ด้านการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น

เกี่ยวกับหลักประกัน

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลนอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
 • ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม

หลักฐานในการขอกู้

 • แบบคำขอสินเชื่อธุรกิจ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น