รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น

กำหนดวงเงินให้กู้เท่ากับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม และให้กู้เพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้เดิม โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการชำระเงินกู้เกินกว่า 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

ประเภทสินเชื่อ

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)
 • สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  • ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ
  • มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักประกัน

กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้

 •  สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด
 • ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.
 • หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด

กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด
 • ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
 •  หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด