สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด

 

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60  ปี  ยกเว้น  ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • ณ  วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

 

วัตถุประสงค์การกู้

  • เพื่อการอุปโภคบริโภค  หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

จำนวนเงินให้กู้

  • ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

หลักประกันการกู้เงิน

  • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

ระยะเวลาดำเนินการ

  • จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  ธันวาคม  2564