จุดเด่น

เพื่อนำไปชำระหนี้สินของตนเอง และ/หรือคู่สมรส ดังนี้

 • หนี้สินจากสถาบันการเงิน
 • หนี้สินอื่นที่มีหลักฐานอย่างชัดเจน เช่น หนี้เงินกู้บุคคลหรือนิติบุคคล หนี้สวัสดิการร้านค้า หนี้สวัสดิการของหน่วยงาน

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้กู้ต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย

 • ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน ร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
 • กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานเดียวกัน จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับการใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันรวมตัวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องผ่านการพิจารณาและรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ต้องเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้กู้
 2. เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันกับผู้กู้
 3. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 4. ใช้ผู้ค้ำประกันในกลุ่มทุกคนร่วมกันค้ำประกันซึ่งกันและกัน

 

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีใช้หลักประกัน ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด อย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน มีสภาพคล่องดี และต้องมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

ทั้งนี้ กรณีผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้จะต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย แต่ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนอง และกรณีหลักทรัพย์ตาม 1. เป็นของบุคคลอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร