จุดเด่น

เพื่อเป็นเงินลงทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโฮมสเตย์ไทย กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นในการใช้วงเงินกู้ และไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้โดยวงเงินกู้รวมสูงสุดต่อรายให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้รวมสูงสุด ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท จำแนกเป็น

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

การจ่ายเงินกู้

 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) จ่ายเงินกู้งวดเดียว ยกเว้นกรณีเป็นการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมโฮมสเตย์ ให้จ่ายเงินกู้ได้ต่อเมื่อมีสัญญาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุง และมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) จ่ายเงินกู้งวดเดียว หรือตามข้อตกลง

การชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 7 ปี

วิธีการชำระคืนเงินกู้

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกันให้ชำระเป็นงวดรายเดือน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน ให้ชำระเป็นงวดรายเดือน หรือชำระคืนเงินต้นตามความเหมาะสม โดยในรอบระยะเวลา 1 ปี ต้องชำระไม่ต่ำกว่า 6 งวด สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระเป็นงวดรายเดือน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์หรือ
 • เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากปรเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

หลักประกัน

กรณีบุคคลค้ำประกันร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 •  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน

กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา(ปีที่ 1 รัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทน)

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่น ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกได้สะดวก ดังนี้

 • ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
 • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา