เติมความสุขคูณ 2 กับ GSB Prima Card – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เติมความสุขคูณ 2 กับ GSB Prima Card

เติมความสุขคูณ 2 กับ GSB Prima Card

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ทีผ่านการคัดกรองตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด* ต่อที่อ 1 รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อที่ 2 รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายลิขสิทธิ์ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เมื่อเบิกถอนเงินสดภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

 

50.[create Outline]เติมความสุขคูณ 2 กับ Gsb Prima Card

 

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

ต่อที่ 1

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
 • ทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร Prima Card ได้ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกข้อเสนอการใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระ โดยไม่ชำระหรือชำระต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการใช้วงเงิน และลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% จนกว่าจะครบรอบบัญชี ทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% กรณีมียอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตามปกติโดยคำนวณจากวันเริ่มต้นของรอบบัญชีที่คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ ดังนี้

   – อัตราดอกเบี้ยปกติ 19% ต่อปี

   – อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

ต่อที่ 2

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารออมสินเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
 • ทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร Prima Card ได้ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2565 – 15 พฤษภาคม 2565 สะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างไม่ต่ำว่า 10,000 บาท อีก 2 รอบบัญชี รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายลิขสิทธิ์ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยรวมรายการเบิกถอนที่มีการชำระคืน

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน (Prima Card) อัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อปี ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้
 • จำกัดจำนวนการมอบกระเป๋าเดินทางสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 บัญชีบัตรหลัก
 • จำกัดจำนวนกระเป๋าเดินทางทั้งหมด 300 ใบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 0 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ครบ 2 รอบบัญชี โดยผู้ถือบัตรต้องมีสถานะเป็นปกติ
 • กรณีผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card ลืมรหัสการเบิกถอนเงินสด หรือบัตรฯ สูญหาย ผู้ถือบัตรสามารถขอออกรหัสฯ หรือบัตรฯ ใหม่ได้ที่ GSB Call Center 1115 หรือ 0 2299 8888 และธนาคารจะจัดส่งรหัสฯ หรือบัตรฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้จนถึงวันที่ธนาคารสรุปข้อมูล
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะถือว่าการคำนวณและส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ บริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด โทร.086-337-6615, 081-830-1180 และสามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด