Special GSB lottery for 3 years – ธนาคารออมสิน

หน้าหลัก > Personal > GSB Salak > Award results > Special GSB lottery for 3 years

Special GSB lottery for 3 years

Special GSB lottery for 3 years

ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีการกำหนดระยะเวลาในการรับฝาก  โดยได้แจ้งวันที่มีสิทธิ์ถอนครบอายุไว้ที่ด้านหลังสลากทุกฉบับ  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฝาก  ธนาคารจึงขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสลากออมสินพิเศษของท่าน  หากพบว่ามีสลากออมสินพิเศษฉบับใดครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว  ธนาคารขอเรียนเชิญท่านนำสลากดังกล่าวติดต่อถอนเงินครบอายุได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา  ธนาคารออมสินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้วางใจใช้บริการธนาคารออมสินเสมอมา