พระราชบัญญัติ – Page 2 – ธนาคารออมสิน

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

  • พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

  • พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

  • พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562