จัดซื้อจัดจ้าง

List Budget Limit
(Baht)
ราคากลาง
(Baht)
Announcement Date
พด.จ.(ประกาศแผน) 115/2564
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่และอุปกรณ์ WAN Core Switch และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Security Zone ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
5,196,232.88 22 Apr. 2021
พณ.พ.043/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
540,000.00 540,000.00 22 Apr. 2021
พณ.พ.046/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านสื่อออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
700,101.00 700,101.00 22 Apr. 2021
พรบ.1-บด.024/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและสำรอง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,131,000.00 1,052,100.00 21 Apr. 2021
พณ.พ.059/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,452,609.53 1,452,609.53 20 Apr. 2021
พณ.พ.052/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
18,907,134.00 18,907,134.00 20 Apr. 2021
พรบ.1-บด.024/2564
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและสำรอง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,131,000.00 1,052,100.00 20 Apr. 2021
พณ.พ.024/2564
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ (Step & Boost up Program) ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,232,700.00 2,232,700.00 20 Apr. 2021
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64047121673)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 399,265.22 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
403,298.20 19 Apr. 2021
พรบ.2-บด.012/2564
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,961,000.00 3,961,000.00 19 Apr. 2021