information Service Center – ธนาคารออมสิน

ติดต่อเรา

สาขาและจุดบริการ

information Service Center

information Service Center

Sorry, this entry is only available in Thai.

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน คือ สถานที่ที่ธนาคารฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของธนาคารฯ ที่เปิดเผยได้ สำหรับให้ประชาชนใช้ในการค้นหาและศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานข้อมูล กับหน่วยงานภายในให้ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ก่อนแล้ว

Sorry, this entry is only available in Thai.

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า…
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น .. เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือ ส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 9 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหา ตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสาร ของราชการได้อย่างสะดวก สมควร ตามกำลังบุคลากร และงบประมาณที่มีโดยต้องเป็นสถานที่ที่สะดวกตามสมควร

Sorry, this entry is only available in Thai.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน ณ อาคาร 2 ชั้น G (อาคารสลาก) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บรรยากาศภายในงานมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน มาร่วมงานและแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาตรวจดู และศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจ เชิญติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-8000 หรือ Call Center 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง

Sorry, this entry is only available in Thai.

 • เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ได้อย่างกว้างขวางตามระบอบประชาธิปไตย
 • เพื่อให้ประชาชนสามารถจะแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริม ความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยกเว้นข้อมูลที่หาก เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน
 • เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ทำให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ในการปกปักรักษาประโยชน์ของตน เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร

Sorry, this entry is only available in Thai.

ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ไม่ว่าสื่อความหมายนั้นจะทำได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือผ่านวิธีการใด ๆ ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือแผนผัง แผนที่ ภาพ ฟิล์ม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ    ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

Sorry, this entry is only available in Thai.

ข้อมูลทั่วไป | ธุรกิจบริการเพื่อสังคม | นิติกรรมสัญญาและคดี | กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ | นโยบายและแผนงาน ผลการดำเนินงาน | บริหารงานบุคคล | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ข้อมูลส่วนบุคคล | เอกสารทางวิชาการ | ทรัพย์สิน | อื่น ๆ

Sorry, this entry is only available in Thai.

 • สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
 • สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของธนาคาร นอกเหนือจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและที่จัดไว้ให้เข้าตรวจดู หรือค้นคว้า
 • สิทธิที่จะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจด
 • สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ ฯลฯ เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือจัดหาให้แก่ตนหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ หรือปฏิบัติงานล่าช้า ต่อคณะกรรมการ กบส.ได้
 • สิทธิในการอุทธรณ์ ถ้าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียโดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

Sorry, this entry is only available in Thai.

 • แสดงความจำนงต่อพนักงานประจำศูนย์ฯ
 • กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ (ยกเว้นการขอเอกสารประชาสัมพันธ์) โดยระบุประเภทการขอรับบริการ
 • เพื่อ – ตรวจดู – ขอสำเนา – ศึกษาค้นคว้า – ขอสำเนาที่มีผู้รับรอง
 • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
 • กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนสามารถขอสำเนาข้อมูลข่าวสารธนาคารฯ ด้วยวาจา หรือโทรสาร ก็ได้

Sorry, this entry is only available in Thai.

 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์
 • หน่วยบริการลูกค้า 1 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน และคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน (กบส.)

Sorry, this entry is only available in Thai.

โทร. 02-299-8000 หรือ Call Center 1115
แฟกซ์ : 02-299-8533
e-mail : news@gsb.or.th