Government Savings Bank Project – ธนาคารออมสิน

เกี่ยวกับธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร

หน้าหลัก > About GSB > Bank Information > FAQ > Government Savings Bank Project

Government Savings Bank Project

Government Savings Bank Project

Sorry, this entry is only available in Thai.

ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินโครงการเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก และการมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นงบประมาณสาธารณ ประโยชน์ ซึ่งธนาคารได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับผิดชอบด้านการรับสมัคร และคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตทั่วประเทศ

Sorry, this entry is only available in Thai.

เราคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข และมีความสามัคคีปรองดองกัน รวมทั้งยังเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กมากขึ้นด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้นั้น ถือเป็นเพียงกลไกหนึ่งเท่านั้น แต่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งหมดเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้

Sorry, this entry is only available in Thai.

   เนื่องในปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ธนาคารออมสินจึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานแนวคิดนี้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ท่านด้วย 
          และทุกวันนี้ แม้สังคมไทยจะรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจกันไม่ถ่องแท้ นึกถึงเฉพาะเรื่องการประหยัด อดออม ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ทั้งที่จริงแล้ว การมีคุณธรรมก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพราะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้จักคำว่า “พอ” ไม่โลภมากอยากได้ และรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ และให้อภัยต่อกัน ซึ่งจะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสงบสุข คุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ที่สำคัญคือ การส่งเสริมคุณธรรมนั้นจะได้ผลมากกว่า หากเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
          ขณะเดียวกัน ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพราะฐานะทางบ้านยากจน อีกทั้งยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงมักไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เนื่องจากทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นเด็กใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็กกลุ่มนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อไป เพื่อเป็นทั้งกำลังใจแก่คนทำความดี และเป็นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปในตัว 
          นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเรื่องความพอเพียงภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเกิดเป็นโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 

Sorry, this entry is only available in Thai.

นอกจากผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ก็ยังมีผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก ส่วนคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และธนาคารออมสิน

Sorry, this entry is only available in Thai.

การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จะมีด้วยกัน 3 รอบ

  • รอบแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งจะทำการคัดเลือกโรงเรียน 1 แห่ง และนักเรียน 1 คน ซึ่งจะมีโรงเรียนที่ผ่านรอบนี้รวม 178 แห่ง และนักเรียน 178 คน
  • รอบสอง คณะกรรมการกลุ่มสำนักงานพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับภาค มีจำนวน 18 กลุ่ม ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 56 แห่ง และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 95 คน
  • รอบตัดสิน คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนดีเด่นจำนวน 80 คน

การคัดเลือกในแต่ละรอบ คณะกรรมการจะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

Sorry, this entry is only available in Thai.

การประกวดโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจะมีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนจำนวน 80 คน รวมตลอดทั้งโครงการจะมีโรงเรียนดีเด่นจำนวน 380 แห่ง และมีนักเรียนที่สามารถเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตจำนวน 800 คน 

Sorry, this entry is only available in Thai.

พิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านลักษณะทั่วไปของโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ร้อยละ 60 ส่วนคะแนนที่เหลืออีกร้อยละ 40 พิจารณาจากผลงานหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม

Sorry, this entry is only available in Thai.

ธนาคารออมสินต้องการกระจายโอกาสไปให้โรงเรียนและเด็กจำนวนมากที่สุด และจำนวนเงินรางวัลที่มอบให้ถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย ถ้าโรงเรียนและเด็กมีการบริหารจัดการเงินที่ดี ก็เชื่อว่าจะสามารถใช้ทุนนี้เพื่อการศึกษาได้หลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทุน เราจึงจะพิจารณาโรงเรียนและเด็กที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

Sorry, this entry is only available in Thai.

สามารถขอใบสมัคร และเอกสารรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สพฐ.  และเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน 
เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว โรงเรียนและนักเรียนจะต้องนำส่งใบสมัคร พร้อมรายงานที่เขียนถึงผลงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถส่งได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สพฐ. โทร. 02-288-5526-7 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา โทร. 1115

Sorry, this entry is only available in Thai.

  • โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแห่งละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
  • นักเรียนจะได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ