แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ – ธนาคารออมสิน

เกี่ยวกับธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการธนาคาร

หน้าหลัก > About GSB > Corporate Governance > แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ

Sorry, this entry is only available in Thai.

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อธนาคารออมสิน

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ