พระราชบัญญัติ – ธนาคารออมสิน

เกี่ยวกับธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการธนาคาร

หน้าหลัก > About GSB > Corporate Governance > พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ฉบับ Update ล่าสุด)

  • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489

  • The Government Savings Bank Act (No.4) B.E. 2560 (2017)

  • The Government Saving Bank Act (No.3) B.E. 2546 (2003)

  • The Government Savings Bank Act (No.2) B.E. 2542 (1999)

  • The Government Savings Bank Act B.E. 2489 (1946)(Update)

  • The Government Savings Bank Act (1946)