กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน – ธนาคารออมสิน

เกี่ยวกับธนาคาร

การกำกับดูแลกิจการธนาคาร

หน้าหลัก > About GSB > Corporate Governance > กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

  • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ