โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน

หลักการและเหตุผล

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ

 1. กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) โดยการจัดการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ General Aptitude Test (GAT) เป็นการสอน GAT เชื่อมโยงภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 2. กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน
  คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 ซึ่งเป็นการ Re Skill และ Up Skill สำหรับครูผู้สอน

โดยมีกระบวนการที่มุ่งเน้นให้โอกาสนักเรียนครูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้และสร้างทักษะกระบวนการอ่าน คิดเชื่อมโยง เนื่องจากเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการสอบวัดผลในยุคปัจจุบัน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกล

Social Content Sub3 11 1
Social Content Sub3 12 2
Social Content Sub3 13 1

กิจกรรมที่ 1 GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย)

Social Content Sub3 14
Social Content Sub3 12 1
Social Content Sub3 16

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อ
การพัฒนาความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 โครงการให้ความรู้ GSB Tutor Camp
 1. เตรียมความพร้อมการสอบ General Aptitude Test (GAT) เพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา และสถาบันต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เพิ่มทักษะความรู้และโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่6และครูผู้สอนเพื่อ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอนแบบ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
 3. ส่งเสริมเพิ่มโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง แต่มีความ ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม
 4. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
 5. สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความจดจำ และเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนให้เข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการเทคนิค กลวิธี การจัดการเรียนรู้ ประเมินผล และสร้างสรรค์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จากงานเขียนที่หลากหลายลักษณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 1 โครงการให้ความรู้ GSB Tutor Camp
 1. นักเรียนมีความพร้อมการสอบ General Aptitude Test (GAT) เพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา และสถาบันต่าง ๆ
 2. ให้เพิ่มทักษะ ความรู้ และโอกาสด้านการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน แบบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
 3. นักเรียนได้รับโอกาศในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
 4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การออม และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู
 1. ครูได้รับความรู้ และเข้าใจ สามารถออกแบบ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนให้เข้าใจ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
 2. ครูมีทักษะ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการเทคนิค กลวิธี การจัดการเรียนรู้ ประเมินผล และสร้างสรรค์ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จากงานเขียนที่หลากหลาย ลักษณะ

ผลการดำเนินงาน อดีต - ปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 1 โครงการให้ความรู้ GSB Tutor Camp
 1. ปี 2560 นักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 2,417 คน
 2. ปี 2561 นักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,421 คน
 3. ปี 2562 นักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,388 คน
 4. ปี 2563 นักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 804 คน (เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู
 1. ปี 2563 ครูได้รับการอบรมจำนวน 168 คน
 2. ปี 2564 ครูได้รับการบอบรม จำนวน 86 คน (เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิท 19 ไม่สามารถจัดอบรมได้)

Calendar

ระยะเวลาดำเนินงาน

มีนาคม - พฤศจิกายน

Logosub
Logo

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แชร์เนื้อหา :
Skip to content