โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ – Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อสังคม > ด้านการออมและการศึกษา > โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ

โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ

“การที่ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม มีบทบาทสนับสนุนประชาชน ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้ประชาชน ชุมชน สังคมที่เข้มแข็ง สามารถเกื้อกูลธุรกิจของธนาคาร ออมสินควบคู่กันไปด้วย”

จากปีที่ ๙๙ เข้าสู่ปีที่ ๑๐๒

ธนาคารออมสินกับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล การดำเนินงานตามพันธกิจ ๔ ด้านหลัก ทั้งในด้านการออม การลงทุนและการพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานตามค่านิยมองค์กร ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งธนาคารต้องมีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมีประเด็นท้าทายที่สำคัญ คือ การก้าวเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นระบบการประเมินผลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

โดยการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการ และความจำเป็นของ 3 กลุ่มหลักคือ

ลูกค้า (Stakeholders Interest)

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักของธนาคาร ให้รับรู้ เข้าใจ และ ตระหนักถึงสิ่งที่ธนาคาร

การดำเนินงานภายในองค์กร (In-House Interest)

นับตั้งแต่การสร้างสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม สวัสดิการต่างๆ ที่ธนาคารให้แก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานภายนอกองค์กร (Public Relation Interest)