โครงการประกวดนักเรียนและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม – Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อสังคม > ด้านการออมและการศึกษา > โครงการประกวดนักเรียนและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการประกวดนักเรียนและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

            เนื่องจากในปี ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันเทิดพระเกียรติเพื่อสนองแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง “คุณธรรม”เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในเงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารออมสินจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ซึ่งปี ๒๕๕๘ นับเป็นปีที่ ๙ ในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มประเภทการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จำนวน 44 แห่ง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จำนวน 110 คน