กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา – Government Savings Bank

ธนาคารออมสิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา

ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน“ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เป็นทุนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 72 ล้านบาท เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2547 สำหรับเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้ง และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นรายปี
ปีละ 5,000,000 บาท

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แต่ไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเบาภาระจากครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้แก่ชุมชนถิ่นกำเนิด สังคม ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต