ธนาคารภูมิปัญญา

ธนาคารออมสิน มีนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ พร้อมน้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจการพัฒนาและสร้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน ธนาคารจึงได้จัดทำ “โครงการธนาคารภูมิปัญญา” เพื่อเก็บรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาสู่สากล ซึ่งต้องอาศัยความคิด ความรู้สึก และความพยายามสูง เพราะคุณค่าของภูมิปัญญาสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างองค์ความรู้ และสร้างผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลาย ยิ่งทั้งหมดถูกผสานเข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างกลมกลืนแล้ว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง การต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ อีกทั้งกระตุ้นให้คนไทยกลับถิ่นฐานรักบ้านเกิด นำความรู้ความสามารถ กลับไปสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น