ออมสินจัดการสัมมนา “แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจการเงินการธนาคาร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมการสัมมนา “แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจการเงินการธนาคาร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) ของธนาคาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้ยังได้จัดเตรียมอาหารว่างรับรองภายใต้แนวคิด Zero Waste เพื่อร่วมรณรงค์การลดขยะ โดยลดการใช้กระดาษหรือพลาสติกให้มากที่สุดอีกด้วย

โครงการออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย

เป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2564) โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อดำรงอาชีพประมงพื้นบ้าน ด้วยการสนับสนุนการวาง ปะการังเทียม ทั้งแบบซั้งมะพร้าว และแบบแท่งคอนกรีต ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร เพื่อช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเล รวมไปถึงเป็นช่วยป้องกันการเข้ามาของเรืออวนรุน อวนลาก ที่เข้ามาทำลายที่อยู่ของสัตว์ทะเล และแหล่งประมงพื้นบ้าน

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ

ธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำ ซึ่งถือเป็นสมบัติสาธารณะของชาติ ให้คงอยู่ และมีใช้อย่างยืนยาว จึงได้ดำเนิน “กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
Skip to content