ออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (CorporateSocial Responsibility in Process : CSR in Process) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน มุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการปฏิบัติงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบ ทางลบเลย

Banner Section Home
Banner Section Home Sm
Banner Animate

ออมสินกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ ธนาคารออมสินทุกคนได้นำแนวทางการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร จัดการ รวมใจสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่จุดหมายขององค์กร ร่วมกัน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ภายใต้บริบทที่ตอบสนองต่อ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ครอบคลุม ผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Col 1

การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Col 2

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

Col 3

การแสดงความรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาล

Bg Vector
Bg Vector Sm

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม