กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566
Smart Strat Idea 731

Smart Strat Idea 1040 Web

นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิดธุรกิจ จนสามารถประกอบธุรกิจได้จริงเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงการได้มีโอกาสในการเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

กำหนดโจทย์ให้ นิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เพื่อค้นหา Smart Start Idea by GSB Startup โดยร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อ BCG Economy ทุกประเภทธุรกิจ เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือ
2. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี รวมทีมกับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน (ทั้งนี้ต้องมีนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในทีมอย่างน้อย 1 คน)
3. มีจำนวนสมาชิกในทีม ไม่เกินทีมละ 10 คน
4. ต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนดในปี 2566 และต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup หากผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย (รอบ Prototype to Company)
5. นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งของทางธนาคารออมสิน ณ วันที่สมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เช่น บัญชีเงินฝาก, Application MyMo, บัตร VISA, บัตร ATM เป็นต้น
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องกด Like & Share Facebook: GSB SMEs Startup หรือที่ธนาคารกำหนดพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

1. รอบระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตัดสินผลงานระดับมหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับมหาวิทยาลัยจาก Clip Video และ Project Proposal ที่นิสิต นักศึกษา นำเสนอ ให้เหลือจำนวน 3 ผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานระดับประเทศ
2. รอบคัดเลือก 40 ผลงานระดับประเทศ
คณะอนุกรรมการตัดสินกิจกรรมการจัดประกวด Smart Start Idea by GSB Startup จะทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับมหาวิทยาลัยที่ส่งเข้าร่วมประกวดระดับประเทศจาก Clip Video และ Project Proposal ที่นิสิต นักศึกษา นำเสนอ ให้เหลือจำนวน 40 ผลงาน เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup พิจาณาตัดสินผลงานในรอบ Prototype to Company
3. รอบ Prototype to Company
นิสิต นักศึกษา เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ ของธนาคารออมสิน จำนวน 40 ผลงาน ต้องนำเสนอผลงาน (Pitching) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ผลงานละไม่เกิน 3 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ผลงานละไม่เกิน 5 นาที ในรอบนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผลงานให้เหลือ 25 ผลงาน เพื่อรับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน นิสิต นักศึกษา เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Prototype to Company ทั้ง 25 ผลงานธนาคารจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปรับปรุงแผนธุรกิจตามที่ คณะกรรมการฯ ให้คำแนะนำในวันที่นำเสนอผลงาน (Pitching) และจัดส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ให้แก่ธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งธุรกิจจากธนาคารออมสิน ตามแผนธุรกิจที่นำเสนอ

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566

แชร์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Poster ปชสพ รับสมัคร (ps)731

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2566

GSB Step & Boost up Program 2023 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ

  เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจรายย่อย SMEs , Startup ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้และรับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ชิงทุนพัฒนาพร้อมโล่รางวัล มูลค่ากว่า 360,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Tiktok66 731

ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2566

GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง

    หัวข้อการประกวด “ ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง” หลักเกณฑ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok : GSB_Society ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : GSB_Society พร้อมใส่ Hashtag ออมสินรู้ทันป้องกันกลโกง (#ออมสินรู้ทันป้องกันกลโกง) ต้องเป็นผลงานที่อัพโหลดลง TikTok ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.* (ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี)   เกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 10 [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม