GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง

ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2566
Tiktok66 731

Aw Gsb Tiktok Challenge Support Contents

 

 

หัวข้อการประกวด

“ ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง”

หลักเกณฑ์

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok : GSB_Society
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : GSB_Society พร้อมใส่ Hashtag ออมสินรู้ทันป้องกันกลโกง (#ออมสินรู้ทันป้องกันกลโกง)
 • ต้องเป็นผลงานที่อัพโหลดลง TikTok ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.* (ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี)

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุด 10 อันดับแรก ภายในวันที่ 7–31 มีนาคม 2566 และมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,000 ดวง
 • ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)
 • ธนาคารออมสินจะดำเนินการคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การประกวด เพื่อพิจารณาตัดสินเท่านั้น
 • Account Tiktok ของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Account ที่มีตัวตนใช้งานจริงและตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าทุจริต ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้
 • สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลตลอดกิจกรรม
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : GSB Society และ Website : gsb.or.th ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ TikTok @GSB_Society โดยต้องมายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เท่านั้น หากผู้ได้รับรางวัลไม่มายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และสิ้นสุดกิจกรรมโดยไม่มีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในลำดับอื่นแต่อย่างใด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

จำนวน 10 รางวัล (มูลค่ารวม 16,500 บาท) ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 (จำนวน 1 รางวัล) – มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (จำนวน 1 รางวัล) – มูลค่ารางวัลละ  3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (จำนวน 3 รางวัล) – มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล) – บัตรชมภาพยนต์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 500 บาท

ระยะเวลากิจกรรม

 • ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2566

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง

วันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง Facebook : GSB Society และ Website : gsb.or.th

แชร์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Poster ปชสพ รับสมัคร (ps)731

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2566

GSB Step & Boost up Program 2023 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ

  เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจรายย่อย SMEs , Startup ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้และรับคำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ชิงทุนพัฒนาพร้อมโล่รางวัล มูลค่ากว่า 360,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Smart Strat Idea 731

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566

จุดเด่นกิจกรรม นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิดธุรกิจ จนสามารถประกอบธุรกิจได้จริงเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงการได้มีโอกาสในการเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดกิจกรรม กำหนดโจทย์ให้ นิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เพื่อค้นหา Smart Start Idea by GSB Startup โดยร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อ BCG Economy ทุกประเภทธุรกิจ เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือ 2. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี รวมทีมกับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาเดียวกัน (ทั้งนี้ต้องมีนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในทีมอย่างน้อย [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม