วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เครื่องใช้สำนักงาน ๑-๓๓๐ – ๑-๔๑๒

แบบ ๑-๓๓๐

ตู้เก็บบัตร อรจ. (ฉช.ส.๑-๐๐๔-๐๐๓)

แบบ ๑-๔๐๐

พัดลม (มส. ๘/๑) ยี่ห้อ GE

แบบ ๑-๔๐๑

พัดลมยี่ห้อ GE

แบบ ๑-๔๐๒

เครื่องตรวจลายมือยี่ห้อ “ROTAX” นำมาใช้เมื่อปี ๒๔๙๗ ตู้เหล็กมีม่านสีดำ

แบบ ๑-๔๐๓

เครื่องตรวจลายมือชื่อ แว่นขยายทรงกลม

แบบ ๑-๔๐๔

ยี่ห้อ “OTSUKA” มีฐาน

แบบ ๑-๔๐๕

เครื่องตรวจลายมือชื่อยี่ห้อ “เจราเลมองค์” J.TOULEMONERของวัสดุแว่นขยายลายมือทรงกลมที่ฐานมีไฟพร้อมหม้อแปลงไฟ

แบบ ๑-๔๐๗

เครื่องตีเช็ดยี่ห้อ “SPEEDRITE” เครื่องตีเช็ดมีคันโยก

แบบ ๑-๔๐๙

เครื่องพิมพ์ตัวเลขเช็ดยี่ห้อ “TODD” (รพ. ๑๓/๓) นำมาใช้ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ สีดำ เครื่องพิมพ์ มีคันโยก

แบบ ๑-๔๑๐

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(กส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้

แบบ ๑-๔๑๑

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(นค.ท.๑๑/๑) ตัวเรือนไม้

แบบ ๑-๔๑๒

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(กส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้