มีความคาดหวังต่อการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โครงการธนาคารออมสิน > มีความคาดหวังต่อการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไร

มีความคาดหวังต่อการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไร

เราคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข และมีความสามัคคีปรองดองกัน รวมทั้งยังเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กมากขึ้นด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้นั้น ถือเป็นเพียงกลไกหนึ่งเท่านั้น แต่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งหมดเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้