วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๘ – มิ.ย. ๒๕๖๓

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรม

 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
 • หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
 • หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ประวิติการทำงาน

 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)