วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
  Schiller International University, London, England
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California, U.S.A.

ประวิติการทำงาน

 • ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
 • ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓  ธนาคารออมสิน
  • รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
  • หัวหน้ากลุ่มสินเชื่อ
  • รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙  ประธานกรรมการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด
 • ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘  ธนาคารออมสิน
  • กรรมการและกรรมการบริหาร
  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
 • ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
  • กรรมการและอนุกรรมการบริหาร
  • ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายและติดตามหนี้สิน
 • ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.)

ตำแหน่งอื่น

 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
  และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักงานเลขาธิการ
  สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินวุฒิสภา
Skip to content