วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖

การศึกษา

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Mini MBA รุ่น II มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Management Development Program for Middle Managers ของ Standard Chartered ประเทศสิงโปร์
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 (2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ์
  • วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

  • ๒๕๔๗ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจและปฏิบัติการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ๒๕๔๕ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ๒๕๔๑ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  • ๒๕๓๘ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)