วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • ปรับทิศทางองค์การซึ่งเป็นธนาคารของรัฐให้สามารถแข่งขันในธุรกิจการเงินกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ได้ จัดกิจกรรมหลากหลายที่เน้นความผูกพันธ์ รับใช้ประชาชนและสังคม ปรับโครงสร้างการบริหารงานธนาคารเพื่อกระจายอำนาจ
  • เปิดการอบรมหลักสูตร “โรงเรียนผู้จัดการ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Skip to content