วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๐– ๒๕๔๓

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

กำหนดนโยบาย ๓ ประสานซึ่งต่อมากลายเป็นปรัชญาของการบริหารคือ ธนาคารเจริญ สังคมได้ประโยชน์ พนักงานเป็นสุข

การขยายธุรกิจธนาคาร

  • เปิดธนาคารโรงเรียนแห่งแรกที่โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานครเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในกิจกรรมจำลองการทำธุรกิจธนาคาร
  • เปิดธนาคารชุมชนให้บริการทางการเงินในพื้นที่ห่างไกล สาขาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเงินตามความต้องการของคนในชุมชนในรูปของคณะกรรมการ
  • เปิดธนาคารอิสลาม จัดตั้งสโมสรเยาวชนธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเคหะเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู บริการสินเชื่อเคหะรวมใจ และบริการเงินฝากระบบ Online

ออกระเบียบการว่าด้วยการซื้อขาย หรือเก็บเงินตราสารเปลี่ยนมือโดยธนาคารออมสิน การออกตั๋วแลกเงินเพื่อเดินทาง