วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘

การขยายกิจการธนาคาร

ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม เริ่มใช้เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Cash Dispenser)ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดบริการ “พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน”เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ กำหนดภารกิจหลัก ๕ ประการของธนาคารออมสิน คือ เป็นธนาคารเพื่อการออม เพื่อสังคม และชุมชน เพื่อบุคคลทั่วไปและเพื่อธุรกิจ

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

ปรับปรุงการแต่งกายของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์การให้บริการของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป

Skip to content