วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๑๕

การขยายกิจการธนาคาร

  • ส่งเสริมออมทรัพย์ในหมู่ข้าราชการบำนาญ โดยเปิดบริการรับฝากเงินบำนาญจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อเข้าบัญชีตามสาขาของผู้รับบำนาญ
  • ส่งเสริมนิสัยรักการประหยัดให้เกิดแก่เด็กโดยบริการรับฝากเงินตามโรงเรียนและแจกรูปภาพสะสมแก่เด็กทุกคนที่ไปฝากเงินด้วยตนเองที่ธนาคารออมสินทุกวันเสาร์
  • เริ่มให้บริการรับฝากเงินทางเรือครั้งแรกเมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๐๗ โดยธนาคารออมสิน สาขาปากคลองตลาดเป็นเรือเคลื่อนที่แห่งแรก
  • เปิดให้เจ้าของโรงเรียนกู้เงินเพื่อใช้เป็นทุนในการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารโรงเรียนที่เปิดดำเนินการ
  • ออกระเบียบการให้เช่าคู้นิรภัย ก่อสร้างอาคารสร้างใหม่ โรงเรียนธนาคารออมสิน โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร
  • กำหนดวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ให้เป็น “สัปดาห์แห่งการออมทรัพย์” แทน “วันออมทรัพย์” โดย วันที่ ๑ – ๗ เมษยน ๒๕๐๘ เป็นสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์เป็นปีแรก
Skip to content