วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๙

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • ดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่งใกล้สี่แยกสะพานควาย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมสร้างสำนักงานใหญ่ เนื่องจากสำนักงานใหญ่เดิมที่อาคารราชดำเนินมีเนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ขยายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ออกระเบียบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน

การขยายกิจการของสำนักงานคลังออมสินสาขา

ออกระเบียบการว่าด้วยการซื้อขาย หรือเก็บเงินตราสารเปลี่ยนมือโดยธนาคารออมสิน การออกตั๋วแลกเงินเพื่อเดินทาง