วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • กำหนดกิจการในหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธนาคารออมสินมีกำหนด ๒ ปี
  • ย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคาร ๑ ฝั่งใต้ติดกับโรงภาพยนต์ศาลาเฉลิมไทย ถนนราชดำเนินมาอยู่ที่สี่แยกคอกวัว
  • จัดตั้งสถานพยาบาลสำหรับพนักงาน
  • ส่งพนักงานไปดูกิจการออมสินในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

การขยายกิจการของสำนักงานคลังออมสินสาขา

กำหนดกิจการงานที่ธนาคารออมสินพึงประกอบได้ เช่น การรับฝากเงินฝากประจำ การออกดร๊าฟ การออก ซื้อ ขาย หรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือได้ การรับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสินราคาฉบับละ ๒๐ บาท การรับฝากเงินออมสินประเภทฝากประจำและฝากเผื่อเรียก การรับจ่ายและโอนเงินให้สำนักงานใหญ่ สาขาหรือตัวแทนของธนาคารออมสิน การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ การรับรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การรับฝากเงินกระแสรายวัน จัดแบ่งส่วนการบริหารธุรกิจของธนาคารออมสินออกเป็น

  1. กองอำนวยการ
  2. กองการบัญชี
  3. กองการโฆษณา
  4. สำนักงานธนาคารออมสินกลาง
  5. สำนักงานธนาคารออมสินสาขาใหญ่

กำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน”