banner banner

พิธีวางศิลาฤกษ์ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ม.ล.ปืนไทย มาลากุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

อ่านรายงานการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ต่อ พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา (ประธานกรรมการธนาคารออมสิน) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

ผู้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

อ่านรายงานการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ต่อ พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา (ประธานกรรมการธนาคารออมสิน) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

ม.ล.ปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินจุดธูปบูชาเทพารักษ์ ในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา ประธานกรรมการธนาคารออมสินประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ (จากซ้าย นาวาอากาศ สรรเสิญ วานิชย์ ม.ล.ปืนไทย มาลากุล)

การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน

พนักงานธนาคารออมสิน กอง แบบแผนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกระยะทุกรายการ

บริเวณลานหน้าสำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน สมโพธิ แสงเดือนฉาย ถ่ายจากดาดฟ้าชั้นที่ ๑๐ ของโรงแรมแคปบีตอล

Skip to content