ประวัติดวงตราธนาคารออมสิน

สัญลักษณ์รูปโล่ไทย เครื่องป้องปวงภัยภิบัติทั้งผอง ที่จะนำมาสู่ทรัพย์สินของประชาชน

ช่องบนด้านซ้ายมีรูปวัชระ

หมายถึง เครื่องหมายประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธพระมงกุฎเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ช่องบนด้านขวามีรูปฉัตร

หมายถึง เครื่องหมายประจำ พระองค์พระเจ้าบรมงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ช่องกึ่งกลางมีรูปต้นไทร

หมายถึง ความร่มเย็น ความมั่นคง และความเจริญงอกงามตลอดกาลนาน