นายอิสระ วงศ์รุ่ง – Government Savings Bank

นายอิสระ วงศ์รุ่ง