นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ – Government Savings Bank

นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ