นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
full
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 26/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560
 • หลักสูตร Board that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 31 สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2554
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
 • หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษาพ.ศ. 2550
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
full
 • พ.ศ. 2558 – 2561 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒิ)
 • พ.ศ. 2553 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
full
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายในสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ