นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

full
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
full
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
full
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executive : TME) รุ่นที่ 3 ปี 2562 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 •  
full
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2559 – 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
full
 • รองประธานกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)