นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

full
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
full
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
full
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ. 2563 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee (ACCP) รุ่นที่ 32 ปี พ.ศ. 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 11 ปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 ปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation Governance Matters Australia ปี พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี พ.ศ. 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2552 สมาคมบริษัท
  จดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program ปี พ.ศ. 2551 สถาบัน The Wharton School University of Pennsylvania
full
 • พ.ศ. 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 • พ.ศ. 2563 – 2563 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2561 – 2561 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด
 • พ.ศ. 2558 – 2561 รองกรรมการผู้จัดใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
full
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสะพานปลา
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)