ธนาคารออมสินสาขา

ยุคที่ 1

คลังออมสินสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๗๑

ยุคที่ 2

คลังออมสินสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขกระทรวงพาณิชย์และ คมนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๙

ยุคที่ 3

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๔๐